โครงการ CITY PARK CONDO จ.ขอนแก่น ผลงานปี 2557-2559

20141002163922

โครงการ CITY PARK CONDO ระบบไฟฟ้าแสงสว่างรอบอาคาร