สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น ผลงานปี 2559-2560

20150911142159

ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ระบบไฟฟ้า