สถานฑูตกงสุลจีน จ.ขอนแก่น ผลงานปี 2559

20150911141744

สถานฑูตกงสุลจีน จ.ขอนแก่น
ระบบไฟฟ้าปรับอากาศ