บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จ.ขอนแก่น ผลงานปี 2558-2559

20141002163805

บริษัท ไทยน้ำทิพย์ ขอนแก่น
โครงการปรับปรุง ไลน์น้ำทิพย์ 6 ระบบไฟฟ้า แสงสว่างในโรงงาน