บริษัทคาร์เปทเมทเกอร์ (ประเทศไทย) จ.ขอนแก่น ผลงานปี 2557-2558

20141003083007

ระบบปรับอากาศ อาคาร คสล.อ.บ้านไผ่ ขอนแก่น